⅁Ǝᴚ∀NᗡO ↃᴚƎ∀⊥ION

Ↄodʎɹıƃɥʇ ⅁Ↄ 2021 - ⊥ons pɹoıʇs ɹésǝɹʌés
Wǝuʇıous ʅéƃɐʅǝs - Ↄouʇɐɔʇ

ɅIᗡƎOS ∀ ↃHOISIᴚ ƎN Ↄ⅂IÒ∩∀N⊥ S∩ᴚ ⅂'IↃONƎ 1/10 ∀ ɅO⊥ᴚƎ ᗡᴚOI⊥Ǝ ↃI-ᗡƎSSO∩S (Ⅎ⅂ƎↃHƎ ᴚO∩⅁Ǝ)

Ǝxǝɯdʅǝs ıusʇɐʅʅɐʇıous ıuʇǝɹɐɔʇıous pǝ ⅂ᗡ⊥

⅂ǝ ʅɐqʎɹıuʇɥǝ pn ʇǝɯds à ⊥éɥéɹɐu

ᴚƎ⅁⅂ƎS ᗡ'IN⊥ƎᴚԀᴚƎ⊥∀⊥ION ᗡƎ ⅂ᗡ⊥

ↃHOISIᴚ SƎS ⊥ƎX⊥ƎS

Ǝxǝɯdʅǝs ʇɐqʅǝɐnx ʌıɹʇnǝʅs ʇǝɯds ɹéǝʅ ǝʇ ıusʇɐʅʅɐʇıous pǝ ⅂ᗡ⊥

ᗡıɐdoɹɐɯɐ

ᗡǝɹuıèɹǝ ɔɹéɐʇıou à ʅ'ıuʇǝɹuɐʇıouɐʅ pǝ ⅂ᗡ⊥
Ԁɥoʇos ɐƃǝuɔǝs pǝ dɹǝssǝ, ⊥Ʌ, dɹǝssǝ éɔɹıʇǝ

« S∀NS ᗡƎԐ∩⊥ NI ℲIN »
⊥HƎWƎ 1 - 3 ƎSԀ∀ↃƎS


ƎSԀ∀ↃƎ 1
ƎN ƎX⊥ƎᴚIƎ∩ᴚ ↃHƎWIN SONOᴚƎ ɅƎᴚS ⅂Ǝ ⅂∀Ԑ⅄ᴚIN⊥HƎ ԀO∩ᴚ ∀ↃↃ∩ƎI⅂⅂Iᴚ ⅂Ǝ Ԁ∩Ԑ⅂IↃ,  ƎN ƎX⊥ƎᴚIƎ∩ᴚ ɅƎᴚS ∩N Ԑ∀⊥IWƎN⊥ ԀᴚINↃIԀ∀⅂ 
ᗡǝs sous ⅂ɐqʎɹıuʇɥıbnǝs ıuʌıʇǝuʇ ʅǝ dnqʅıɔ à ʅ’ıuʇéɹıǝnɹ pn ⅂ɐqʎɹıuʇɥǝ.

ƎSԀ∀ↃƎ 2
ƎN ƎX⊥ƎᴚIƎ∩ᴚ « Ⅎᴚ∀N⅁ƎS ƎN⊥ᴚOԀIÒ∩ƎS -W∀ԀԀIN⅁ WON∩WƎN⊥∀⅂ ᗡƎ ⅂ᗡ⊥ ƎN ƎX⊥ƎᴚIƎ∩ᴚ »
∩u ɐʅƃoɹıʇɥɯǝ pn ⅂ɐqʎɹıuʇɥǝ dǝıuʇ ʌıɹʇnǝʅʅǝɯǝuʇ ǝu ʇǝɯds ɹéǝʅ ʅɐ ɟɐçɐpǝ pn qâʇıɯǝuʇ dɹıuɔıdɐʅ, ʅıǝn pǝ ʅ’ıusʇɐʅʅɐʇıou, péɔʅǝuɔɥǝɯǝuʇ ɐnʇoɯɐʇıbnǝ on ıuʇǝɹɐɔʇıɟ ɐʌǝɔ ʅǝ dnqʅıɔ ʌıɐ pǝs ʇéʅédɥouǝs on ʇɐqʅǝʇʇǝs.

ƎSԀ∀ↃƎ 3
H∀⅂⅂ INS⊥I⊥∩⊥IONNƎ⅂  « ℲIXƎ ƎNↃ∀ᗡᴚƎ Ԁ∀ᴚ ⊥HƎ HƎ∀ᴚ⊥ Ǝ⊥ ɅOI⅂Ǝ ᗡƎɅOI⅂ƎƎS »
ᗡɐus nu ɥɐʅʅ, ʅǝ dnqʅıɔ ǝsʇ ʇonɾonɹs pɐus ʅǝ ʅɐqʎɹıuʇɥǝ, péɔonʌɹɐuʇ ʇɹoıs ıusʇɐʅʅɐʇıous : pıɐdoɹɐɯɐ p’ıɯɐƃǝs ɟıxǝs, ɯéɯoıɹǝs ɐɹɹêʇéǝs pǝ ʅɐ ʇoʇɐʅıʇé pǝs ıusʇɐʅʅɐʇıous pn ⅂ɐqʎɹıuʇɥǝ (Ⅎıxǝ), ıusʇɐʅʅɐʇıou ıɔı ɐɔɔoɯdɐƃuéǝ dɐɹ pǝnx ʇɐqʅǝɐnx ɐʅƃoɹıʇɥɯıbnǝs ʇǝɯds ɹéǝʅ, ʇɥǝ ɥǝɐɹʇ ǝʇ Ʌoıʅǝs péʌoıʅéǝs.   


« HIS⊥OIᴚƎ ᗡ∩ ⅂∀Ԑ⅄ᴚIN⊥HƎ »
⊥HƎWƎ 2 - 2 ƎSԀ∀ↃƎS


ƎSԀ∀ↃƎ 4 - ⊥⅄ԀƎ ∀∩ᗡI⊥OᴚI∩W
« Ⅎᴚ∀⅁WƎN⊥∀⊥ION »
Ԁʅns p’1ɥ30 pǝ ʌıpéos pn ⅂ɐqʎɹıuʇɥǝ (« ʅǝs Sɐʇǝʅʅıʇǝ pǝ ⅂ᗡ⊥ »), dɹoɾǝɔʇıou sdǝɔʇɐɔnʅɐıɹǝ ɐʌǝɔ ʅǝɔʇnɹǝ ɐnʇoɯɐʇıséǝ dɐɹ ʅǝs ɐʅƃoɹıʇɥɯǝs pǝ ⅂ᗡ⊥, ƃɹɐup éɔɹɐu ǝʇ sou sdɐʇıɐʅısé ɐnʇonɹ pn dnqʅıɔ, pɐus nu ɐnpıʇoɹınɯ dɐɹ ǝxǝɯdʅǝ.

ƎSԀ∀ↃƎ 5
« ⅁ƎNƎSƎ, ᴚƎↃHƎᴚↃHƎ Ǝ⊥ ↃᴚƎ∀⊥IONS ᗡ∩ ⅂∀Ԑ⅄ᴚIN⊥HƎ » 
Ԁɹésǝuʇɐʇıou ıuʇǝɹɐɔʇıʌǝ pǝ ʅɐ ƃǝuèsǝ pn ⅂ɐqʎɹıuʇɥǝ, pǝ sou péʌǝʅoddǝɯǝuʇ ǝʇ pǝ sǝs ǝuɾǝnx, ɹǝɔɥǝɹɔɥǝs sɔıǝuʇıɟıbnǝs ǝʇ dɹǝɯıèɹǝs ɯoupıɐʅǝs, ǝxǝɯdʅǝs pǝs ɔɹéɐʇıous, ɐɔʇıous dépɐƃoƃıbnǝs, ɔoʅʅɐqoɹɐʇıous ıuʇǝɹuɐʇıouɐʅǝs.


« ∀⅂⅁OԐ⅄ᴚIN⊥HƎ »
⊥HƎWƎ 3 - 5 ƎSԀ∀ↃƎS


ƎSԀ∀ↃƎ 6 
« ⅂’H⅄ᗡᴚƎ – INℲINI⊥⅄ -⊥OԀOS, ⊥∀Ԑ⅂Ǝ∀∩X SONOᴚƎS Ǝ⊥ ɅIS∩Ǝ⅂S ⊥ƎWԀS ᴚƎƎ⅂ »
⊥ɹoıs ʇɐqʅǝɐnx ɐʅƃoɹıʇɥɯıbnǝs ʇǝɯds ɹéǝʅ donɹ nuǝ ıɯɯǝɹsıou ǝu « 3 ᗡ » snɹ ʇɹoıs ɯnɹs p’nuǝ ɯêɯǝ sɐʅʅǝ, sous ɔɥoısıs dɐɹ ʅǝ dnqʅıɔ.

ƎSԀ∀ↃƎ 7
« ⅂∀Ԑ⅄ᴚIN⊥H ᗡƎ∀⊥H » Ԁ∀⅄S∀⅁Ǝ ∀⅂⅁OᴚI⊥HWIÒ∩Ǝ ⊥ƎWԀS ᴚƎƎ⅂
Ʌons ʌoʎɐƃǝz à pǝs pıɟɟéɹǝuʇǝs ʌıʇǝssǝs pɐus ʅɐ Woɹʇ pn ⅂ɐqʎɹıuʇɥǝ, dɐʎsɐƃǝ souoɹǝ ǝʇ ʌısnǝʅ ɔɹéé dɐɹ sʎuʇɥèsǝ ǝu ʇǝɯds ɹéǝʅ, ɔoɯɯǝ ʇonɾonɹs ʅǝ « ɯêɯǝ ǝʇ ʅǝ pıɟɟéɹǝuʇ ». 

ƎSԀ∀ↃƎ 8 
« IWWƎᴚSION ∀∩X ԀIXƎ⅂S »
Iɯɯǝɹsıou pn soʅ ɐn dʅɐɟoup pɐus nu ɔnqǝ 3ᗡ ɔɹéé ǝu ʇǝɯds ɹéǝʅ dɐɹ pǝs ɔɐɹɹés, ʇɹɐɾǝɔʇoıɹǝ souoɹǝ ǝʇ ʌısnǝʅʅǝ ıuʌǝuʇéǝ ǝu ʇǝɯds ɹéǝʅ dɐɹ ʅǝ dnqʅıɔ.


«  ⅂∀Ԑ⅄⅂∩ᗡIÒ∩Ǝ »
⊥HƎWƎ 4 – 4 ƎSԀ∀ↃƎS 


ƎSԀ∀ↃƎ 9
« S⊥∀ᴚ HƎ∀ᗡS, ᴚƎ∀⅂I⊥Ǝ ∀∩⅁WƎN⊥ƎƎ Ǝ⊥ IN⊥Ǝᴚ∀Ↄ⊥ION, ᴚƎↃOWԀOSƎᴚ ⅂Ǝ ⅂∀Ԑ⅄ᴚIN⊥HƎ ∀ ᗡIS⊥∀NↃƎ ∀ɅƎↃ ɅOS W∀INS Ǝ⊥ ɅO⊥ᴚƎ ɅIS∀⅁Ǝ » 
ᴚéɐʅıʇé ɐnƃɯǝuʇéǝ, ıusʇɐʅʅɐʇıou ıuʇǝɹɐɔʇıʌǝ ʅnpıbnǝ ǝʇ ɔɹéɐʇıʌǝ, ɔouʇɹôʅǝ ǝʇ ıuʌǝuʇıou pǝs sɐʇǝʅʅıʇǝs pn ⅂ɐqʎɹıuʇɥǝ à pısʇɐuɔǝ ɯɐıus-ʌısɐƃǝ dɐɹ ʅǝ dnqʅıɔ.

ƎSԀ∀ↃƎ 10
« Ò∩∀ᗡᴚ∀⊥∩ᴚƎ, INɅƎN⊥Ǝᴚ ɅO⊥ᴚƎ ɅO⅄∀⅁Ǝ ɅIS∩Ǝ⅂ Ǝ⊥ SONOᴚƎ ᗡ∀NS Ò∩∀⊥ᴚƎ S∀⊥Ǝ⅂⅂I⊥ƎS ᗡ∩ ⅂∀Ԑ⅄ᴚIN⊥HƎ » 
Iusʇɐʅʅɐʇıou ɔɹéɐʇıʌǝ ǝʇ ıuʇǝɹɐɔʇıʌǝ souoɹǝ ǝʇ ʌısnǝʅʅǝ, ıuʌǝuʇıou pǝ sɐ ʇɹɐɾǝɔʇoıɹǝ pɐus bnɐʇɹǝ sɐʇǝʅʅıʇǝs pn ⅂ɐqʎɹıuʇɥǝ, ɯıxɐƃǝ souoɹǝ ǝʇ ʌısnǝʅ ʇǝɯds ɹéǝʅ dɐɹ ʅǝ dnqʅıɔ.

ƎSԀ∀ↃƎ 11
« ⅂∩ᗡIÒ∩ƎS IN⊥Ǝᴚ∀Ↄ⊥IONS ⅂∀Ԑ⅄ᴚIN⊥HIÒ∩ƎS SONOᴚƎS Ǝ⊥ ɅIS∩Ǝ⅂⅂ƎS »
Ǝɟɟoupɹǝɯǝuʇ – snsdǝusıou Ԁɐɹʇıɔnʅǝs ɥɐup Ⅎǝn ɟoʅʅǝʇ ⊥ɹɐɔǝs ǝu Isou

ƎSԀ∀ↃƎ 12
« ⅁ᴚ∀N∩⅂∀SԀƎ∀ӼƎᴚ, ɅO⊥ᴚƎ ⊥ƎX⊥Ǝ ᗡƎɅIƎN⊥ W∩SIÒ∩Ǝ ᗡ∩ ⅂∀Ԑ⅄ᴚIN⊥HƎ »
⅂ǝ dnqʅıɔ éɔɹıʇ nu ʇǝxʇǝ pɐus ʅǝ ⅂ɐqʎɹıuʇɥǝ pn ʇǝɯds ǝʇ ƃɹâɔǝ ɐn ɔouʇɹôʅǝ p’nu ɹoqoʇ dɐɹʅǝnɹ-ʇɹɐusɟoɹɯǝnɹ pǝ ⅂ᗡ⊥, ʌons ǝuʇǝupǝz ʌoʇɹǝ ʇǝxʇǝ ʇɹɐusɟoɹɯé ɐn sǝıu pn ⅂ɐqʎɹıuʇɥǝ, dɐɹ ƃɹɐunʅɐʇıou p’nuǝ ʌoıx pǝ sʎuʇɥèsǝ.


« ƎSԀ∀ↃƎ Ԁ∀ᴚ⊥IↃIԀ∀⊥IℲ ᗡƎ ↃᴚƎ∀⊥ION ԀO⅂⅄∀ᴚ⊥IS⊥IÒ∩Ǝ  W∩SIÒ∩Ǝ ᗡ∀NSƎ ⊥HƎ∀⊥ᴚƎ ᗡ∩ ⅂∀Ԑ⅄ᴚIN⊥HƎ»
⊥HƎWƎ 5 – 2 ƎSԀ∀ↃƎS


ƎSԀ∀ↃƎ 13 
« ↃOWԀ⅂Ǝ⊥ION ⅂∀Ԑ⅄ᴚIN⊥HIÒ∩Ǝ » ⅁ᴚ∀Nᗡ Ԁ∩Ԑ⅂IↃ O∩ ԀᴚOℲƎSSIONNƎ⅂S
Ԁɐɹʇıɔıdɐʇıʌǝ ǝʇ doʅʎ-ɐɹʇısʇıbnǝ, ɔǝʇʇǝ ıusʇɐʅʅɐʇıou ǝsʇ ɐuıɯéǝ dɐɹ ʅǝ dnqʅıɔ, dʅns dɐɹʇıɔnʅıèɹǝɯǝuʇ pɐusǝnɹs, ɯnsıɔıǝus (ɐddoɹʇǝɹ ıusʇɹnɯǝuʇs), ɔoɯépıǝus - ɐɯɐʇǝnɹs on dɹoɟǝssıouuǝʅs. ∩u sou sǝ ʇɹɐusɯnʇǝ « snɹ ʅ’ıusʇɐuʇ » ǝu dosʇnɹǝs ɔoɹdoɹǝʅʅǝs, ıɯɐƃǝs, ʇǝxʇǝs péɔʅɐɯés... : ɔ’ǝsʇ nuǝ éɔɹıʇnɹǝ pǝ ʅɐ ɔoɯdʅéʇıou ɟɐısɐuʇ ɹéɟéɹǝuɔǝ à ʅ’ǝusǝɯqʅǝ pǝ ʅɐ ɯéɯoıɹǝ pn ⅂ɐqʎɹıuʇɥǝ.

ƎSԀ∀ↃƎ 14 
« ⅂ƎS HOᴚIZONS ↃH∀O⊥IÒ∩ƎS » ԀO∩ᴚ ԀᴚOℲƎSSIONNƎ⅂S
Iusʇɐʅʅɐʇıou éʅǝɔʇɹouıbnǝ ʇǝɯds ɹéǝʅ, donɹ bnǝ pǝs ɯnsıɔıǝus dɹoɟǝssıouuǝʅs dnıssǝuʇ ıuʇǝɹdɹéʇǝɹ bnɐup ıʅs ʅǝ sonɥɐıʇǝuʇ ʅɐ séɹıǝ pǝs Hoɹızous ɔɥɐoʇıbnǝs (ɔoɯɯɐupǝ ǝuɔonɹɐƃéǝ ʅoɹs p’nuǝ ɔɹéɐʇıou p’nu ⅂ɐqʎɹıuʇɥǝ).


« ƎSԀ∀ↃƎS 3ᗡ »
⊥HƎWƎ 6
-  ƎSԀ∀ↃƎ(S)

ƎSԀ∀ↃƎ 17...
« SↃ∩⅂Ԁ⊥∩ᴚƎS ᗡƎ ⅂ᗡ⊥»
Sɔnʅdʇnɹǝ(s) ʇıɹéǝs pǝs ıuʌǝuʇıous 3ᗡ pn ⅂ɐqʎɹıuʇɥǝ.


« ∩N ⅁ᴚ∀Nᗡ Ↄ⅄Ↄ⅂Ǝ » SOIᴚƎƎ ƎɅƎNƎWƎN⊥ ᗡƎ 20H ∀ 24H »
⊥HƎWƎ 7 –
1 ƎSԀ∀ↃƎ ƎX⊥ƎᴚIƎ∩ᴚ 

ƎSԀ∀ↃƎ 18
«  ⅂∀ ↃᴚƎ∀⊥ION ᗡ’∩N ⅁ᴚ∀Nᗡ Ↄ⅄Ↄ⅂Ǝ ᗡ∩ ⅂∀Ԑ⅄ᴚIN⊥HƎ »
Ԁɹoɾǝɔʇıou sdǝɔʇɐɔnʅɐıɹǝ ƃɹɐup éɔɹɐu on ǝu ǝxʇéɹıǝnɹ, ɔɹéɐʇıou ʇǝɯds ɹéǝʅ dɐɹ ʅ’ǝusǝɯqʅǝ pǝs ɐʅƃoɹıʇɥɯǝs pn ⅂ɐqʎɹıuʇɥǝ. Ǝxǝɯdʅǝ ɐʌǝɔ nuǝ sodɹɐuo, nuǝ pɐusǝnsǝ ǝʇ nu ɔoɯépıǝu ǝʇ éʅǝɔʇɹouıbnǝ ʇǝɯds ɹéǝʅ. 


« ƎSԀ∀ↃƎ ɅƎN⊥Ǝ ᗡƎ ⅂ᗡ⊥ »
⊥HƎWƎ 8 – 1 ƎSԀ∀ↃƎ

ƎSԀ∀ↃƎ 19
Ↄᗡ ǝʇ ᗡɅᗡ, ⅁ɹɐup ɔʎɔʅǝ pn ⅂ɐqʎɹıuʇɥǝ pn ʇǝɯds, ʇɐqʅǝɐnx unɯéɹıbnǝs – ʌǝɹsıous unɯéɹıbnǝs on ıɯdɹıɯéǝs
Ↄɐʇɐʅoƃnǝ p’ǝxdosıʇıou on ʅıʌɹǝ pn ⅂ɐqʎɹıuʇɥǝ (ıɯɐƃǝs ǝʇ ʇǝxʇǝs pǝ ⅂ᗡ⊥) ⅂ıʌɹǝ unɯéɹıbnǝ pǝ ⅂ᗡ⊥ ⅂ǝ ʅɐqʎɹıuʇɥǝ pn ʇǝɯds, ʌǝɹsıou 3ᗡ ıuʇǝɹɐɔʇıʌǝ ǝuʇıèɹǝɯǝuʇ unɯéɹıbnǝ (ǝu ɔonɹs p’éʇnpǝ)

« Ↄ⅄ԐƎᴚ-⅂∀Ԑ-ƎSԀ∀ↃƎ »
⊥HƎWƎ 9 – ƎSԀ∀ↃƎ ᴚƎSƎ∀∩

ƎSԀ∀ↃƎ 20

1. Nonʌǝʅʅǝs séɹıǝs pǝs Sɐʇǝʅʅıʇǝs pǝ ⅂ᗡ⊥ (à dɐɹʇıɹ pǝ ɟéʌıǝɹ 2021) Wɐddıuƃs ɯounɯǝuʇɐnx ʌıɹʇnǝʅs pn ⅂ɐqʎɹıuʇɥǝ ɹéɐʅısés à dɐɹʇıɹ pǝs sıʇǝs ɹéǝʅs (ʌıpéos ɟıxǝs on pʎuɐɯıbnǝs, dɥoʇos on 3ᗡ) ǝʇ bnı sǝɹouʇ ɔoɯɯnuıbnés à ʅ’ıuʇǝɹuɐʇıouɐʅ snɹ ʅǝ Mǝq ʅoɹs p’nu éʌéuǝɯǝuʇ dɐɹʇıɔnʅıǝɹ
2. Ʌǝɹsıou Idɥouǝ – ʇéʅédɥouǝ - ɹéɐʅıʇé ɐnƃɯǝuʇéǝ pn ⅁ɹɐup Ↄʎɔʅǝ
3. ⅂ǝ ɔɐʇɐʅoƃnǝ pn ƃɹɐup ɔʎɔʅǝ  - ʌǝɹsıou unɯéɹıbnǝ
4. ∀ɔɔès snɹ ʅǝ ɹésǝɐn p’nu dɹǝɯıǝɹ dɹoƃɹɐɯɯǝ pǝ ⅂ᗡ⊥ - ɐɔʇnǝʅʅǝɯǝuʇ péɾà ǝu ɔonɹs pǝ péʌǝʅoddǝɯǝuʇ dɐɹ Sp⅁
5. Iuʇǝɹʌıǝʍs ǝʇ pıɹǝɔʇs snɹ ʅǝ ʍǝq   

Ԁɹésǝuʇɐʇıou ƃéuéɹɐʅǝ pn ⅂ɐqʎɹʇıuʇɥǝ ǝʇ ɔɹéɐʇıous

Ⅎʅʎǝɹ ⅂ɐqʎɹıuʇɥǝ

ᴚǝɔɔnǝıʅ pǝs ʇǝxʇǝs pn ⅂ɐqʎɹıuʇɥǝ

ↃHOISIᴚ SON ⅂IɅᴚƎ

ᗡǝɹuıèɹǝ ıusʇɐʅʅɐʇıou ɐʅƃoɹıʇɥɯıbnǝ ʇǝɯds ɹéǝʅ

ԀᴚƎSƎN⊥∀⊥ION ⅁ƎNƎᴚ∀⅂Ǝ ᗡ∩ ⅂∀Ԑ⅄ᴚIN⊥HƎ ᗡ∩ ⊥ƎWԀS
(106 dɐƃǝs ɐʌǝɔ dɥoʇos pǝs ɔɹéɐʇıous)

Ⅎʅʎǝɹ ⅂ɐqʎɹıuʇɥǝ
⅂ɐ ɯoɹʇ pn ⅂ɐqʎɹıuʇɥǝ
Ↄɹéǝɹ ʌoʇɹǝ ⅂ɐqʎɹıuʇɥǝ (sʎuʇɥèsǝ pǝs dossıqıʅıʇés)
Ǝxǝɯdʅǝ p'nu ʅıʌɹǝ pn ⅂ɐqʎɹıuʇɥǝ

ↃᴚƎƎᴚ ɅO⊥ᴚƎ ⅂∀Ԑ⅄ᴚIN⊥HƎ ᗡ∩ ⊥ƎWԀS
poɔnɯǝuʇ pǝ sʎuʇɥèsǝ

ƎXƎWԀ⅂Ǝ ᗡ'INS⊥∀⅂⅂∀⊥ION  ⅁ᴚ∀NᗡƎ ℲOᴚWƎ ᗡ∩ ⅂∀Ԑ⅄ᴚIN⊥HƎ ᗡ∩ ⊥ƎWԀS


ᴚèƃʅǝs p'ıuʇǝɹdɹéʇɐʇıou ʇɥéâʇɹǝ, pɐusǝ, ɯnsıbnǝ ⅂ᗡ⊥

ᗡOSSIƎᴚS ᗡƎ ԀᴚƎSƎN⊥∀⊥ION ᗡ∩ ⅂∀Ԑ⅄ᴚIN⊥HƎ ᗡ∩ ⊥ƎWԀS (ԀᗡℲ)

⅂ᗡ⊥- ⅂∀Ԑ⅄ᴚ⅄N⊥HƎ ᗡ∩ ⊥ƎWԀS - S⊥ƎԀH∀NƎ ᗡƎ ⅁Ǝᴚ∀NᗡO

Ǝu péʌǝʅoddǝɯǝuʇ dǝɹɯɐuǝuʇ, ⅂ǝ ⅂ɐqʎɹıuʇɥǝ pn ʇǝɯds (⅂ᗡ⊥) ǝsʇ nuǝ œnʌɹǝ p'nu uonʌǝɐn ƃǝuɹǝ, ɔouçnǝ ɔoɯɯǝ « nu ʇonʇ » à ʅɐ ɟoıs ʇǝɔɥuoʅoƃıbnǝ ǝʇ doʅʎɐɹʇısʇıbnǝ, ɯnʅʇıpıɯǝusıouuǝʅʅǝ ǝʇ dɹoʇéıɟoɹɯǝ. 

Sǝs ɔɹéɐʇıous ıɯdʅıbnǝuʇ pǝs dɥɐsǝs pǝ ɹǝɔɥǝɹɔɥǝ ǝʇ pǝs dɹǝɯıèɹǝs ɯoupıɐʅǝs sɔıǝuʇıɟıbnǝs, ʇonʇ ɔoɯɯǝ pǝs ɹéɐʅısɐʇıous ɐɹʇısʇıbnǝs à ʅ’ıuʇǝɹuɐʇıouɐʅ on ʅǝ péʌǝʅoddǝɯǝuʇ p’onʇıʅs unɯéɹıbnǝs ıuʇǝɹɐɔʇıɟs dépɐƃoƃıbnǝs.

⅂’œnʌɹǝ ǝsʇ nu ʇɹɐʌɐıʅ snɹ ʅɐ ɯéɯoıɹǝ, péɔoɯdoséǝ, ɹǝɔoɯdoséǝ, onqʅıéǝ, nuǝ ɔoɯqıuɐısou pǝ ɥɐnʇǝs ʌıʇǝssǝs ǝʇ pǝ ɟɹɐɔʇıouuǝɯǝuʇs ɔɥɐoʇıbnǝs, ʇonʇ à ʅɐ ɟoıs ɔoɯdosıʇıou pǝ sɐʇǝʅʅıʇǝs (œnʌɹǝs ɐnʇouoɯǝs pǝ ⅂ᗡ⊥) ǝʇ ıuʌǝuʇıou ʇǝɯds ɹéǝʅ pǝ « ƃɹɐups ɔʎɔʅǝs».

ᗡɐus ʅɐ ɔouʇıunıʇé pǝs pǝɹuıèɹǝs ɔɹéɐʇıous pn ⅂ɐqʎɹıuʇɥǝ à ʅ’ıuʇǝɹuɐʇıouɐʅ, ıusʇɐʅʅɐʇıous unɯéɹıbnǝs, ɔouɔǝɹʇs, ɯɐddıuƃ, dǝɹɟoɹɯɐuɔǝs, soɹʇıǝs pǝ Ↄᗡ, ᗡɅᗡ, ʅıʌɹǝ p'ɐɹʇ, ɐʇǝʅıǝɹs ıuʇǝɹɐɔʇıɟs dépɐƃoƃıbnǝs péɔonʌǝɹʇǝs (sons ɯɐɹbnǝ pédoséǝ ⅁Ↄ), ʇonʇ dɹoɾǝʇ pǝ ɔɹéɐʇıou on pǝ dnqʅıɔɐʇıou ǝsʇ ɹéɐʅısé snɹ ɯǝsnɹǝ, sǝʅou nu éʌéuǝɯǝuʇ dɐɹʇıɔnʅıǝɹ, nu ʅıǝn, ʅǝs ɯoʎǝus à pısdosıʇıou.


INS⊥∀⅂⅂∀⊥IONS Ǝ⊥ ↃᴚƎ∀⊥ION ⊥ƎWԀS ᴚƎƎ⅂
W∀ԀԀIN⅁ WON∩WƎN⊥∀⅂
⊥∀Ԑ⅂Ǝ∀∩X ɅIᴚ⊥∩Ǝ⅂S Ǝ⊥ ɅIᗡƎOS 
ԀƎᴚℲOᴚW∀NↃƎS ԀO⅂⅄∀ᴚ⊥IS⊥IÒ∩ƎS ᗡ∀NSƎ, ⊥HƎ∀⊥ᴚƎ,  W∩SIÒ∩Ǝ
Ԁ∩Ԑ⅂IↃ∀⊥IONS O∩Ʌᴚ∀⅁ƎS ᗡ'∀ᴚ⊥, Ↄ∀⊥∀⅂O⅁∩ƎS Ǝ⊥ ⊥ƎX⊥ƎS ᗡ∩ ⅂∀Ԑ⅄ᴚIN⊥HƎ
INS⊥∀⅂⅂∀⊥IONS IN⊥Ǝᴚ∀Ↄ⊥IɅƎS ԀƎᗡ∀⅁O⅁IÒ∩ƎS
ↃONℲƎᴚƎNↃƎS Ǝ⊥ W∀S⊥Ǝᴚ Ↄ⅂∀SSƎS W∩SIÒ∩Ǝ ᗡ∀NSƎ ⊥HƎ∀⊥ᴚƎ ᗡƎ ⅂ᗡ⊥

ᗡOSSIƎᴚS ᗡƎ ԀᴚƎSƎN⊥∀⊥ION ᗡ∩ ⅂∀Ԑ⅄ᴚIN⊥HƎ ᗡ∩ ⊥ƎWԀS (ԀᗡℲ)

Facebook Youtube sdegerando@gmail.com