SdG CREATION

Copyright SdG 2023 - All rights reserved
Legal Notice

SCULPTURES

Holographic helix
Any support
Computer screen and 3D visualization
VR headset

ᗡıɟɟéɹǝuʇǝs dossıqıʅıʇés p'ıusʇɐʅʅɐʇıou :

- ɔɐsbnǝ Ʌᴚ oɔɔnʅns bnǝsʇ 2 (ɐʌǝɔ pǝnx ʌǝɹsıous, ǝu ɐnʇouoɯıǝ on  ʌısıʇǝ ɐnʇoɯɐʇıbnǝ)
- ʌıpéo ıuʇǝɹɐɔʇıʌǝ 360° à dɐɹʇıɹ p'nu éɔɹɐu p'oɹpıuɐʇǝnɹ
- ʌıpéo pǝ péɯouʇɹɐʇıou

Facebook Youtube sdegerando@gmail.com Instagram